Sociální sítě:

Časté otázky

Protože se jedná o výjimečnou knihu, napadá vás možná spousta otázek. Tady na ty nejčastější najdete odpovědi

1. Co mi tato kniha přinese?

Na prvním místě v ní najdete odpovědi na všechny otázky na téma vztahů, které vás kdy v životě napadly. A pokud v ní na svoji otázku odpověď nenajdete, pak ji můžete položit autorce na facebooku nebo v osobním emailu. Zadruhé, poznání, které v knize čtenář získá, přinese zásadní průlom v jeho pohledu na vztahy a v jejich chápání, a na život vůbec. Tento posun ve vědomí pozmění i jeho vzorce myšlení, a na základě toho se začne proměňovat i jeho chování. To za všech okolností povede ke zvýšení kvality jeho vztahů. Podobně jako když se ocitnete v neznámém terénu, kde bloudíte a motáte se v kruhu. Ve chvíli, kdy dostanete mapu a zorientujete se, tj. zjistíte, kde se nacházíte a jaké máte možnosti, dynamika vaše pohybu se naprosto promění. Najednou víte, kde jste, znáte cestu, víte, jaké možnosti na cestě máte např. vzhledem k odpočinku a občerstvení, případně jaké překážky budete muset překonat. Přesně tak to funguje s touto knihou a vaší orientací ve vašem partnerském vztahu i ve vztazích ostatních.

2. Čím je tato kniha výjimečná?

Tato kniha je výjimečná z několika důvodů. Zaprvé v ní najdete informace o posledních průlomech světové vědy na úrovni výzkumů člověka a jeho uzpůsobení v oborech neurokardiologie, epigenetiky, genetiky, neurovědy, fyziky a biofyziky, které zcela proměňují vnímání nejen člověka samotného a jeho vztahů, ale života vůbec. Zadruhé jsou v ní poprvé veřejně prezentovány skutečnosti a souvislosti z tajných duchovních věd, které byly dosud širšímu publiku odpírány. A zatřetí je výjimečná syntézou obou pramenů poznání, díky němuž dochází při čtení k zásadnímu rozšíření vědomí čtenáře. Tato kniha nejen zprostředkovává informace, ale její silné morfické pole současně pracuje s energetickým polem čtenáře a zásadně ho pozvedá.

3. Jaký je rozdíl mezi klasickým pohledem na vztahy, typickým pro tradiční psychologii a tímto novým pohledem?

Tato kniha je první, která zcela v duchu nových vědeckých objevů v součinnosti s probíhající transformací vědomí lidstva opouští původní materialistickou perspektivu pojetí světa a ustanovuje nová paradigmata, která z těchto průlomů vyplývají. Jedná se o přirozený posun perspektivy, který se za několik generací stane zcela přirozeným, jak pro řadově fungující obor, který nově vznikne z dnešní tradiční psychologie, tak pro sociologické vědy. Psychologie je totiž vědou, která v blízké budoucnosti projde tou nejzásadnější proměnou. Skutečnosti, s nimiž vás seznámí tato kniha, jsou dnes už ve špičkových vědeckých pracovištích považovány za samozřejmé a jsou dále rozvíjeny, ale aby se tento posun projevil v psychologické praxi, na to je příliš brzy. K tomu je nutný posun vědomí lidstva na globální úrovni, nejen na vědeckých pracovištích. Ze špičky pyramidy se musí takříkajíc dostat až k její základně. Teprve to umožní změnu na úrovni vzdělávacího systému a vyučovaných paradigmat, a teprve tehdy přestane systém produkovat psychology vyučované v původní, dnes už zastaralé vědě. To znamená, že tato kniha pohlíží na vztahy způsobem, jak na něj bude pohlížet odborná veřejnost, jakmile dojde k posunu vědomí v širším měřítku. Proto tradiční psychologie, jak ji známe dnes, stále setrvává u teorií, které dnes už špičková věda překonala. A tato kniha vám tento nový pohled přináší.

4. Jak se kniha liší od běžných knih popisujících vztahy

Tato kniha by se dala přirovnat k prvnímu biografu nebo ke vzniku elektřiny či k prvnímu letu letadlem. Vždycky, když došlo k nějakému zásadnímu vědeckému průlomu, většina nechápala, oč se jedná a nevěřila, že něco podobného se může ujmout, fungovat nebo dokonce přežít. Jakmile se lidské vědomí dostatečně rozšířilo, byla skutečnost přijata za naprosto samozřejmou, a nikdo se dnes už nepozastavuje nad filmovým průmyslem chrlícím jeden film za druhým, ani nad dokonalými kinosály a filmy 3D, ani nad tím, že hlasem ovládáme světlo v domě, a už vůbec ne nad tím, že si na víkend zaletíme na kávu do Vídně. Tato kniha se přesně tímto způsobem liší od ostatních knih popisujících vztahy. Je to revoluční pohled na vztahy, který je o několik vývojových stupňů dál než ostatní klasické psychologické či sociologické vědy, které se v praxi a teorii vztahy zabývají. Dozvíte se v ní proto souvislosti na téma vztahů, které dosud nebyly nikde a nikdy zveřejněny, protože zatím nikdy nebyla provedena taková odborná syntéza dnešní fáze vývoje lidstva a jeho civilizace, s posledními vědeckými výsledky ve spojení s hlubokým duchovním poznáním.

5. Jak je možné, že jsou v knize zpřístupněny duchovní pravdy, které byly dosud tajné?

Člověk už dosáhl vyššího vývoje a je schopen tyto pravdy obsáhnout a pracovat s nimi. Dříve byl výběr pro zasvěcení do těchto tajných souvislostí velmi přísný a individuální právě proto, že globálně nebyl člověk na jejich obsah připraven. Dnes je ale stále více těch, kteří takového stupně vývoje dosahují, a proto také probíhá výběr těch, kteří se k těmto informacím dostanou, už zcela jiným způsobem, nikoli individuálně jako dřív. Tento výběr se odehrává na úrovni našeho Vyššího Já a celkové vibrace našeho vědomí. Pokud je Vyšší Já člověka připraveno tyto informace přijmout a náležitě zpracovat, jeho Vyšší Já si tuto knihu samo energeticky vyhledá a tato kniha se k takovému člověku dostane. Ten, kdo není na tuto knihu ve své Duši dosud připraven, k ní vůbec nenajde cestu, doslova pro něj bude ve výloze neviditelná, anebo pokud má z nějakých důvodů zájem se na ni podívat, např. proto, že zná autorku osobně, pak, i když si ji koupí, nebude schopen ji číst a už vůbec ne celou přečíst. Co bude číst, mu nebude dávat žádný smysl a knihu bude muset odložit. Tak je dnes zajištěn výběr těch, kteří jsou připraveni na zásadní posun vědomí a ochrana informací před těmi, k nimž se nemají dostat.

6. Jak to, že až nyní se dají vztahy takto detailně popsat?

Tuto otázku už částečně zodpověděla i předchozí odpověď. Jak autorka vysvětluje v knize, lidská duše a vědomí s ní spojené se neustále vyvíjejí a proto jsou neustále připraveny na další posun ve svém poznání. V každé době dostává lidstvo k dispozici pouze informace, na které je připraveno. Proto vznikla věda, které položil základy Isaac Newton, před 300 lety a nikoli před 600 lety. V době před šesti sty lety by nebyla lidská duše zatím připravena a schopna tento způsob myšlení obsáhnout. Chyběly by jí k tomu nástroje, protože před 600 lety lidstvo rozvíjelo dosud pouze duši cítivou. Nyní jsme vývojově ve fázi, kdy u nejvyspělejší části lidstva je už více či méně vyvinutá duše vědomá, která tento posun v chápání vztahů umožňuje. Dosud lidstvo budovalo duši rozumovou, která byla spojena právě s rozvojem dosud tradiční „newtonovské“ materialistické vědy, a proto se dosud vztahy popisovaly pomocí nástrojů tradiční čili materialistické psychologie.

7. Je tato kniha určena úplně každému?

Ano i ne. Je určena všem, kteří chtějí žít v kvalitním a naplňujícím vztahu, stejně jako odborníkům z oborů, které se vztahů přímo týkají, vztahy se zabývají, nebo v nich vztahy hrají důležitou roli. Ale na prvním místě je průlomovou příručkou pro všechny, kdo se nebojí posunout svou perspektivu a podívat se na život a na svět z jiného, nového úhlu, který se za čas stane naprosto přirozeným. K takovém posunu je ovšem nutná už dostatečně vyspělá duše vědomá a silné Vyšší Já, aby byli schopni nahlížet vyšší souvislosti Života a pochopit všechny uváděné souvislosti. Zatímco ti, kteří dosud svoji duši vědomou nevytvořili a stále využívají pouze funkcí své duše rozumové, informace v této knize nebudou schopni zpracovat. Pro ty tedy zatím není tato kniha určena.

8. Dají se závěry této knihy aplikovat na všechny vztahy v mém okolí? Kamarádské, rodinné nebo pracovní?

Přestože je kniha postavena na partnerských vztazích muže a ženy, vyplývají z ní obecné zákonitosti, kterým podléhají všechny druhy vztahů – v rodině, ve škole, mezi kamarády a přáteli, mezi sousedy, mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými na pracovišti, a tak dále. Proto se všechny souvislosti v této knize týkají všech druhů vztahů.

9. Z jakých pramenů autorka čerpá?

K vědeckým faktům má autorka přístup díky svému studiu u několika amerických špičkových expertů v různých oborech, a proto v knize přináší informace o posledních průlomových výsledcích světové vědy, které dokazují, že člověk je mnohem více než tělo. Duchovní souvislosti a skutečnosti plynou z hlubokého duchovního poznání autorky, které je vlastní její Duši od příchodu na Zemi a dále je prohlubováno kontinuálním studiem a zkoumáním, stejně jako napojením na vyšší duchovní portály a na samotný Zdroj.

10. Pokud tato kniha prezentuje výsledky vědeckých výzkumů ze zmíněných oborů, jména kterých vědců v ní najdeme?

Například Ruperta Sheldraka, Gregga Bradena, Bruce Liptona, Konstantina Korotkova, Pjotra Garjajeva, Barbary Brennan, Donny Eden, Petera Grangera, Rollina McCratyho, Andrewa Armoura, Thomase Cowana, Franka Chestera, Nassima Harameina a mnoha dalších.

11. Čím tato kniha není?

V této knize nejde o romantické úvahy či dokonce snění. Jde o čistě vědeckou odbornou knihu na vážné téma, i přesto, že je psána čtivým a poutavým stylem.

12. Co způsobuje vnitřní zklidnění a pocit vnitřního míru při čtení této knihy?

Duše člověka se při čtení této knihy dotýká té nejvyšší možné pravdy, která je lidstvu v této fázi vývoje k dispozici. Informace a perspektivy, které přináší, tak představují nejvyšší možný globální stupeň poznání lidské Duše na Zemi, což znamená, že Duše každého člověka je touto četbou doslova vyživována, prožívá skrze ni svůj růst a expanzi. Protože už se jedná o duchovní pravdy, které umožňuje chápat vyvinuté Vyšší Já člověka, má čtenář pocit, že se navrací Domů, tj. k duchovním kořenům sebe sama. Toto vnímání vyšších souvislostí i působení energie této knihy, která byla psána vysoce vyvinutým Vyšším Já autorky, čtenáře propojuje s jeho vlastním Vyšším Já. Toto propojení následně vyvolává hluboké zklidnění a pocit míru a blaha.

13. Co když při čtení této knihy nebudu žádné pozitivní pocity prožívat?

Pokud nepociťujete při čtení této knihy vnitřní zklidnění, vnitřní mír či blaho, pak to může znamenat, že nejste buď dostatečně soustředění, nebo se dosud neumíte spojit se svým Vyšším Já. Pokud vás kniha fascinuje, pak je vyloučena možnost, že by bylo vaše Vyšší Já příliš slabé.

14. Na co mám být při čtení ještě připraven?

Pokud jste zvyklí být ve spojení se svým Vyšším Já, čtení této knihy vás bude nabíjet energií a bude ve vás vyvolávat pocity štěstí a euforie. Možná takové, jaké jste nikdy předtím nepoznali. A to právě díky tomu, že se skrze tuto knihu napojíte na energii Nejvyššího Zdroje. Pokud si však teprve na spojení se svým Vyšším Já zvykáte, můžete pocítit při čtení této knihy různě intenzivní smutek a strach, i další, podobně negativní emoce, jako je agrese, a dokonce i záblesky paniky. Neobávejte se těchto pocitů. Vznikají mimo jiné i proto, že díky energii této knihy si uvědomíte, že jste od své vlastní Duše a jejich vyšších úrovní odděleni, a nižší úrovně vaší duše po tomto spojení touží, ale netuší zatím, jak jej dosáhnout – to jsou pocity agrese, nevole až vzteku. Pocity strachu pak pramení z úzkosti, že budete připraveni o pohled na život, který ve vás dosud vyvolával pocit bezpečí. Najednou to nebudou ti druzí, kdo jsou zodpovědni za váš život, ale cela a naprosto jen vy sami. Přijmout tuto pozici bez dalších deformujících myšlenek a manévrů chce velkou odvahu. Smutek a jemu podobné emoce souvisejí s vědomím vaší Duše, že dosud nemá dostatek sil na to, aby mohla se svým Vyšším Já zůstat ve stálém spojení, a tedy, že musí být o jeho krásu a moc připravena, dokud si nevybuduje dostatečné vnitřní síly. To všechno proto, že dosud nejste se svým Vyšším Já v souladu, že proti němu takříkajíc bojujete. Zřejmě žijete proti hlasu svého Srdce a své Duše a činíte kroky – ať už v jakékoli oblasti svého života – které jsou s vaší Duší a s vaším Vyšším Já v rozporu. Pokud v sobě takové pocity zpozorujete, autorka doporučuje, abyste se zaposlouchali do svého nitra, a položili si otázku, kde a v čem své Srdce a svou Duši – a tedy sami sebe – popíráte a zrazujete. Možná to už dokonce sami budete vědět. A pak učiňte nápravné kroky. Takovými změnami se začne prodlužovat doba vašeho napojení na vaše Vyšší Já. Čtení této knihy vám v tom nejen pomůže, ale současně jím vaše Vyšší Já výrazně zesílí. A budete-li při četbě otevření, dojde ve vaší Duši k zásadnímu vývojovému upgradu v jejích nastaveních. Stejně tak, pokud jste hodně citliví, může při čtení některých pasáží dojít k aktivaci dávných vzpomínek na vaše osudová partnerství, před očima se vám mohou rozběhnout obrazy či film nějakého příběhu. Pokud bude vaše reakce hodně emočně silná, půjde pravděpodobně o zážitek s druhou polovinou vaší duše. V takových případech budeme rádi, když nám pošlete email nebo nám napíšete na facebook. Všechny své zkušenosti můžete stejným způsobem konzultovat s autorkou.

15. Co se se mnou stane, po přečtení této knihy?

Jste-li připraveni k posunu ve svém vývoji, pak po přečtení této knihy prožijete doslova průlom ve vědomí, což znamená, že začnete život, a tedy i vztahy, vnímat i chápat zcela novým způsobem. „Konečně chápu!" ... budou vaše slova po jejím přečtení. Pokud tento průlom vědomí nezažijete, pak se v každém případě rozšíří vaše horizonty vnímání. Je zcela na vás, do jaké míry budete při čtení knihy otevření a dovolíte její energii, aby prostoupila vaše energetické pole a provedla ve vás upgrade na vyšší vývojový stupeň. Jediné, co je k tomu zapotřebí, je být zcela otevřený. Nic víc. Jste-li alespoň průměrně vnímaví, pak je jisté, že po jejím přečtení se ve vás spustí menší či větší změny, které povedou ke zlepšení celkové kvality vašeho života.

16. Komu není tato kniha určena?

Tato kniha je hluboce zneklidňující, protože zcela mění perspektivu, z níž na život pohlížíte, a neměl by jí číst nikdo, kdo si přeje, aby jeho pohled na život zůstal stejný jako doposud. V žádném případě není pro ty, kteří se pokoušejí utéci sami před sebou.

17. Ovlivní přečtení této knihy nějak mé vztahy?

Ano, zásadně. Přinejmenším si začnete uvědomovat na různých úrovních souvislosti, o kterých jste dosud neměli tušení. Po přečtení této knihy už se nikdy nebudete dívat na vztahy stejným způsobem, ani je stejným způsobem prožívat. Ať už zažijete průlom nebo bude vaše změna pozvolná, vaše vztahy se začnou různou rychlostí proměňovat. Dojde-li totiž k posunu vědomí, už není návratu k jeho starým formám. I když se člověk brání a snaží se jich držet, vědomí si prosadí změnu. Posun vědomí znamená vždycky zvýšení kvality. Zhoršení kvality při rozšířeném vědomí je nemožné. Tato kniha proto bude znamenat nejen zvýšení kvality vašich vztahů, ale celého vašeho života. Protože rozšíření vědomí zasáhne všechny úrovně, nepůsobí izolovaně jen na některé oblasti.

18. Může se stát, že po přečtení této knihy pochopím, že můj současný vztah není to pravé? Co potom?

Ano, toto se nejen může stát, ale také se to stane, jste-li ve vztahu, který pro vás skutečně není dobrý nebo který už „skončil“ čili vyhořel. Ale k tomu, abyste to věděli, nepotřebujete tuto knihu. Dávno to víte a můžete se jen bát, že vám vaše uvědomění tato kniha potvrdí. A pokud se ptáte „Co potom?", na tuto otázku vám odpoví právě tato kniha a rozhodnutí bude na vás. Ovšem není třeba se bát. Všechno je cesta a učení se. I setrvávání ve vztahu, který jsme přerostli, nebo který je mrtvý, případně který nám ubližuje. Přinejmenším se tak naučíme pro svůj příští život, že už bychom si nikdy nechtěli nechat svůj život takto protéci mezi prsty.

19. Přivede mne tato kniha k setkání s osudovým partnerem?

Pokud budete číst tuto knihu zcela otevření a její semínko dopadne ve vaší Duši na úrodnou půdu a dojde k zásadnímu uvědomění, pak je to velmi pravděpodobné. Dnešní jedinou podmínkou pro setkání s osudovým partnerem je určitý stupeň vývoje Duše a touha a připravenost růst, vyvíjet se a žít opravdově, poctivě, naplno a beze strachu. Osudové vztahy tento růst a autentický způsob žití života doslova vyžadují. Není-li na něj člověk vnitřně připraven, buď se se svým osudovým partnerem nesetká nebo tento vztah ztratí. Tato kniha vysvětluje všechny souvislosti, které vám mohou v takovém plném žití bránit a současně rozpouští staré vzorce v duši těch, kdo jsou na to připraveni. Je tedy jakousi přípravkou na osudový vztah. Současně tím, že se kniha tímto tématem intenzivně zabývá, rozrezonuje ve vás toto téma, a tím otevře a aktivuje cesty k takovému setkání.

20. Jaké je poselství této knihy??

Lidstvo prochází zásadní transformací. Nastává doba, kdy stará forma partnerství mezi mužem a ženou zaniká. Vesmír nás vyzývá, abychom stvořili zcela nové partnerství a otevřeli v sobě dosud naprosto nevídané možnosti jeho prožívání a vzájemného sdílení. Aby to bylo možné, je potřeba učinit posun ve vědomí a ten vám pomůže učinit tato kniha.

21. Jaký je rozdíl mezi zkrácenou a plnou verzí?

Zkrácená verze obsahuje zásadní fakta vyjádřená zmíněnými hlavními myšlenkami a úvodní výroky. Plná verze zahrnuje všechny detailní souvislosti, vhledy a vysvětlení ke každému tématu.

22. Co doporučují ti, kteří už knihu četli?

Pokud vás kniha opravdu zaujme, pak je ideální pořídit si obě knihy. Plnou verzi, abyste pronikli do všech souvislostí vztahů a zkrácenou verzi jako zdroj své energie a cestu ke spojení se svým Vyšší Já a Zdrojem či jako nástroj ke zklidnění a uvolnění. Kniha působí podobně jako poslech Abrahama a Esther Hicks nebo jako čtení afirmací Louise Hay. My pro vás připravíme zvýhodněnou cenu, abyste nemuseli nést plnou cenu obou knih.

23. Jak tuto knihu číst?

Tato kniha se dá číst buď jako souvislý text, anebo si můžete pročítat jen zvýrazněné hlavní myšlenky. Tento způsob čtení je vysoce relaxační a velmi povznášející a významně pozvedá vibrační pole vědomí čtenáře. To byl také první důvod, který vedl autorku k vytvoření zkrácené verze. Ti, kteří její knihu četli ještě před vydáním, totiž řekli, že si na její čtení buď udělali čas a ponořili se do ní i na několik hodin, anebo si ji měli potřebu vzít k odpolední kávě a k chvilce odpočinku nebo večer před spaním, jen proto, aby si mohli číst právě ve zvýrazněných myšlenkách a úvodních výrocích pro jejich zklidňující a povznášející účinek. Vedle toho, i tato kniha odpovídá na otázky, a to i ty nevyřčené. Pokud ve vás rezonuje silně nějaké téma, něco, čím se intenzivně zabýváte, co vám tzv. leží na srdci, pak stačí knihu otevřít, kde vás napadne a nechat se vést. Pohled vám padne přesně na ta slova, která potřebujete slyšet, a která vás povedou, která vám vaše téma osvětlí a pomohou vám lépe porozumět. Anebo na slova, která vám poskytnou útěchu, pokud ji máte zapotřebí.

24. Proč má kniha 700 stran?

Pokud jste si přečetli předcházející texty, pak je vám jasné, že pro průnik do zcela nové perspektivy chápání vztahů je potřeba si vytvořit bázi, z níž bude čtenář vycházet. Protože jsou vztahy velmi složitým fenoménem, který se utváří skrze Duši každého z nás, je tato báze hodně široká. Proto má kniha svých 700 stran, aby čtenáři zprostředkovala beze zbytku základní data a souvislosti, bez nichž by nebyl schopen následná fakta uvést do logických souvislostí. Pokud ale patříte mezi sváteční čtenáře nebo pokud preferujete knihy útlejší, ale téma vztahů vás přesto zajímá, připravila pro vás autorka i zkrácenou verzi, která vám poskytne tytéž informace bez zásadních detailů. Bude pak na vás, jste-li těmito svátečními rychlo-čtenáři, zda nakonec odoláte plné verzi se všemi jejími fascinujícími podrobnostmi, a i přes její rozsáhlost se rozhodnete si ji také pořídit, abyste pronikli do všech skrytých souvislostí, které určují a podmiňují naše vztahy.

25. Je potřeba ji přečíst celou?

Tato kniha je koncipována tak, že každá kapitola vytváří bázi pro pochopení dalších souvislostí uvedených v kapitole následující. Chce-li čtenář dobře porozumět celému tématu, pak ano, je potřeba přečíst tuto knihu celou. Na jejím konci do sebe všechny informace zapadnou jako kousky skládačky a čtenář zažije zásadní průlom vědomí. Současně ale platí, že každé téma je natolik fascinující a nosné, že se dát číst samostatně, podobně jako čtete zajímavý článek v časopise.

26. Pro koho je zkrácená verze knihy?

Kratší verze knihy je tedy určena všem, kteří se děsí knihy tlustší nad 250 stran. A také těm, kteří chtějí mít knihu po ruce a číst si v jejích hlavních myšlenkách a výrocích, které zásadně rozšiřují vědomí, zvedají jeho vibraci a propojují čtenáře s jeho Vyšším Já a skrze je s Nejvyšším Zdrojem. Je to způsob, jak velmi rychle zaprvé načerpat energii a zadruhé překonat emoční propad do špatné nálady nebo krizi jakéhokoli druhu. Zkrácená verze působí stejně silnou energií jako verze plná a jmenuje se Osudové vztahy – Myšlenky srdce.